Τρίτη, 6 Απριλίου 2010

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

"Νυν πάντα πεπλήτρωται φωτός, ουρανός τε και γη και τα καταχθόνια...." τη αναστασίμω ταύτη προσρήσει επευχόμεθα πασχάλιον βιωτήν! ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Δεν υπάρχουν σχόλια: